ساختار رهایی بخش

در چارچوب‌های کاری اجایل (Agile Frameworks) مکرراً از مفهومی تحت عنوان تیم‌های خود سامانده (Self-organize) یا خود گردان (Self-management) یاد می‌شود. از جمله روش‌هایی که می‌توانند به تشکیل چنین تیم‌هایی کمک کند، ساختارهای رهایی بخش یا Liberating Structures است. این ساختارها که توسط هنری لیپمانوویچ (Henri Lipmanowicz) و کیت مک‌کانلس (Keith McCandless) ابداع و توسط پدرام کشاورزی ترجمه شده است، به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا از ساختار سنتی مدیریتی فاصله بگیریند و افراد را به مشارکت همه جانبه و مؤثر تشویق کنند تا جلسات کوتاه اما با کیفیت و نتیجه محور داشته باشند.

سریعاً چالش‌ها و انتظارات را به اشتراک بگذارید و روابط جدید بسازید

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

اشتراک گذاری
۲۰ دقیقه

انتقال موثر تجربه‌ی رهبران و متخصصان به افراد

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

اشتراک گذاری
۳۵ تا ۶۰ دقیقه

درگیر کردن همه‌ی افراد در درک چالش‌های عمیق

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

اشتراک گذاری
۳۵ تا ۶۰ دقیقه

به اشتراک‌گذاری دانش و تجربه با یک جامعه بزرگتر

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

اشتراک گذاری
۳۵ تا ۷۰ دقیقه

کشف شاه راه‌های اصلی موفقیت و ایجاد دوباره‌ی آن

۱۴۰۱/۰۴/۱۳

ایده پردازی ، اشتراک گذاری
۶۰ دقیقه

ارتباطات غیررسمی را ترسیم کنید و تصمیم بگیرید که چگونه شبکه را برای رسیدن به یک هدف تقویت کنید

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

کمک کردن ، اشتراک گذاری
۶۰ دقیقه

گسترش ایده‌های خوب و برقراری ارتباط غیر رسمی با مبتکران

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

اشتراک گذاری
۹۰ دقیقه