ارزیابی های اجایل

آزمون‌های ارزیابی چابکی(Agility)

در این بخش اجایل‌ورس به شما کمک می‌کند با آزمون‌های گوناگون، وضعیت تیم خود را بسنجید و با توجه به آن از راهکارهای پیشنهادی بهره ببرید و روز به روز چابک‌تر رفتار کنید. این آزمون‌ها بر اساس کتب معتبر دنیای چابک همانند Mastering Professional Scrum تدوین شده‌اند.

scrum-roles-agileverse

ارزیابی نقش های اسکرام

این آزمون به شما کمک می‌کند کیفیت اجرای درست نقش های اسکرام را ارزیابی کنید و در انتها به راه کارهایی جهت بهبود هر یک برسید.

Business Agility - Agileverse

آزمون ارزیابی چابکی کسب و کار

با کمک میزان این آزمون می‌توانید میزان چابکی تیمتان را اندازه‌گیری کنید.

Scrum Values - Agileverse

ارزیابی کار تیمی با ارزش های اسکرام

با کمک این آزمون می‌توانید کیفیت کار گروهی (Teamwork) خودتان را بر اساس ارزش های اسکرام (تعهد، تمرکز، شجاعت، پذیرش و احترام) بسنجید.