ساختار رهایی بخش

در چارچوب‌های کاری اجایل (Agile Frameworks) مکرراً از مفهومی تحت عنوان تیم‌های خود سامانده (Self-organize) یا خود گردان (Self-management) یاد می‌شود. از جمله روش‌هایی که می‌توانند به تشکیل چنین تیم‌هایی کمک کند، ساختارهای رهایی بخش یا Liberating Structures است. این ساختارها که توسط هنری لیپمانوویچ (Henri Lipmanowicz) و کیت مک‌کانلس (Keith McCandless) ابداع و توسط پدرام کشاورزی ترجمه شده است، به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا از ساختار سنتی مدیریتی فاصله بگیریند و افراد را به مشارکت همه جانبه و مؤثر تشویق کنند تا جلسات کوتاه اما با کیفیت و نتیجه محور داشته باشند.

شعله‌ور ساختن خرد جمعی در چرخه‌هایی سریع

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

کمک کردن ، ایده پردازی
۱۵ تا ۷۵ دقیقه

تمرین روش‌هایی پیشران برای کمک به دیگران، دریافت کمک و درخواست کمک

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

کمک کردن
۱۵ دقیقه

فوراً از همکاران کمک فکری و عملی بگیرید

۱۴۰۱/۰۴/۱۸

کمک کردن ، ایده پردازی
۳۰ دقیقه

تمرین مهارت شنیدن و همدلی با همکاران

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

کمک کردن
۳۵ دقیقه

مطلع کردن واحد‌ها از نیازهای ضروری و پذیرفتن یا رد کردن درخواست پشتیبانی

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

کمک کردن
۵۵ تا ۷۰ دقیقه

شعله‌ور ساختن خرد جمعی در چرخه‌هایی سریع

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

کمک کردن ، ایده پردازی
۶۰ دقیقه

ارتباطات غیررسمی را ترسیم کنید و تصمیم بگیرید که چگونه شبکه را برای رسیدن به یک هدف تقویت کنید

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

کمک کردن ، اشتراک گذاری
۶۰ دقیقه