بک‌لاگ اسپرینت (Sprint Backlog) چیست؟

در فریم ورک اسکرام، بک‌لاگ اسپرینت یک لیست از کارهایی است که تیم اسکرام قصد دارد در یک اسپرینت انجام دهد. بک‌لاگ اسپرینت شامل کارهایی است که از بک‌لاگ محصول انتخاب شده و به تفاهم تیم رسیده‌اند. بک‌لاگ اسپرینت می‌تواند در طول اسپرینت تغییر کند، اما این اتفاق فقط با رضایت تمام اعضای تیم ممکن است. 

Developers Team Process
#scrum

اشتراک گذاری

پدرام کشاورزی
اسکرام مستر و اجایل کوچ

نظرات

loading ...