رویدادهای اسکرام (Scrum Events) کدام‌اند؟

  فریم ورک اسکرام یک چهارچوب توسعه چابک است که به تیم‌ها این امکان را می‌دهد تا محصولاتی پیچیده تولید کنند. اسکرام شامل سه نقش و چهار رویداد است که در طول یک اسپرینت انجام می‌شوند؛ برنامه ریزی اسپرینت (Sprint Planning)، جلسه روزانه (Daily Scrum)، بازبینی اسپرینت (Sprint Review) و بازاندیشی اسپرینت (Sprint Retrospective).

 در این قسمت بیشتر در مورد این رویدادها (Scrum Events) و فرایند اسکرام صحبت می‌کنیم.   

Leaders Team Process
#scrum

اشتراک گذاری

پدرام کشاورزی
اسکرام مستر و اجایل کوچ

نظرات

loading ...